top of page

De federale regering heeft eind juli een akkoord bereikt over de begroting 2018 met inbegrip van een aantal sociaaleconomische hervormingen. Deze maatregelen zullen in de loop van 2018 uitgevoerd worden. In 2018 is er ook een verdere versterking van de tax shift voorzien.

 

1. Kortere opzegtermijnen bij begin tewerkstelling

Met de invoering van het eenheidsstatuut werd de proefperiode afgeschaft. Het zomerakkoord voorziet op dit vlak in een compensatie door kortere opzegtermijnen in te voeren bij ontslag door de werkgever tijdens de eerste maanden van tewerkstelling. De inwerking treding hiervan dient nog vastgelegd te worden.

  • anciënniteit < 3maand:  1 week (nieuwe regeling) ipv 2 weken (huidige regeling)

  • anciënniteit tussen 3 maanden en 4 maanden: 3 weken (nieuwe regeling) ipv 4 weken (huidige regeling)

  • anciënniteit tussen 4 maanden en 5 maanden: blijft 4 weken

  • anciënniteit tussen 5 maanden en 6 maanden: 5 weken (nieuwe regeling) ipv 4 weken (huidige regeling)

2. ​Nieuwe regeling outplacement

In het huidig algemeen outplacement stelsel (opzeg van minstens 30 weken) mag de werkgever de kost van een outplacementtraject (overeenstemmend met 4 weken loon) in mindering brengen van de opzegvergoeding. Werknemers van wie de gezondheidstoestand het op een onomkeerbare wijze niet toelaat om aan outplacement deel te nemen, zullen voortaan recht hebben op de volledige opzegvergoeding. De in werking treding (en de procedure) dient nog vastgelegd te worden.

3. Verruiming studentenarbeid

Het is de intentie van de regering om het vanaf 1 januari 2018 voor studenten in verschillende sectoren, zoals de detailhandel, mogelijk te maken om, wanneer ze onder de 18 zijn, op zondag te werken.

4. Versoepeling invoering nacht- en zondagsarbeid e-commerce

Vanaf 1 januari 2018 komt er een specifiek kader waarbij bedrijven nacht- en zondagsarbeid voor e-commerce kunnen invoeren door het arbeidsreglement aan te passen. Ook zou nachtarbeid, buiten voormeld kader, voortaan kunnen ingevoerd worden door middel van een ondernemings-cao afgesloten met slechts één vakbond.

Met de invoering van de Wet Werkbaar Wendbaar Werk was de invoering van nachtarbeid in het kader van e-commerce nog steeds gebonden aan een logge procedure.

5. Mystery calls

De sociale inspectie zal, om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, anonieme testen kunnen afnemen indien aan 2 specifieke voorwaarden is voldaan:

  • Er zijn objectieve aanwijzingen van discriminatie

  • De inspectie heeft een voorafgaande machtiging van de arbeidsauditeur

6. Verdere uivoering tax shift

De regering garandeert de integrale en verdere uitvoering van de taxshift waarbij de verlaging naar de bijdragevoet van 25% in de profitsector wordt vastgelegd. Hieraan is wel enkel nog een structurele RSZ-vermindering voor de lagere lonen voorzien. Op 1 januari 2019 wordt dan de tax shift nog verder versterkt door een bijkomende, kleine versterking van de structurele RSZ-vermindering voor de lagere lonen binnen de profitsector.

 

7. Aantrekkelijke winstpremie voor werknemers

Werkgevers krijgen vanaf 1 januari 2018 de mogelijkheid om een parafiscaal aantrekkelijke winstpremie uit te keren aan hun personeel. De winstpremie mag niet meer bedragen dan 30% van de loonmassa en valt buiten de loonnorm.

De werknemer zou op deze winstpremie een RSZ-bijdrage van 13.07% verschuldigd zijn; bovendien zou hij aan 7% belast worden. Het tarief van de vennootschapsbelasting geldt voor de werkgever.

Er moet een eenvoudige procedure (anders dan bij de CAO90) gevolgd worden.

8. Verlaging loonkost jonge werknemer

De loonkost voor de aanwerving van jonge werknemers (tussen 18 en 21 jaar oud) wordt vanaf 1 januari 2018 verlaagd. Dit door middel van een verhoogde fiscale aftrekbaarheid of via een RVA-premie.

9. Uitbreiding flexijobs

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden aan de slag als flexijobber. Bovendien wordt het systeem ook uitgebreid naar andere sectoren: detailhandel, zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken en warenhuizen.

10. Vergoeding voor oudere werknemers met gewijzigde loopbaan

Er wordt gewerkt aan een algemeen kader teneinde een vergoeding toe te kennen aan oudere werknemers die hun loopbaan wijzigen met loonvermindering. Deze vergoeding zou vrij van bijdragen en belastingen zijn. Het moet wel gaan om een 60-plusser die van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling gaat of om een 58-plusser die van een voltijdse veeleisende job (zoals nachtarbeid) naar aangepast lichter werk gaat.

11. Gedeeltelijke opname van pensioen vanaf 2019

Het zal mogelijk worden om een deel van het pensioen op te nemen en tegelijk verder te werken en pensioenrechten op te bouwen. Bedoeling is om dit mogelijk te maken vanaf de leeftijd van het vervroegd pensioen.

12. Vrij aanvullend pensioen mogelijk voor werknemers

Er wordt voorzien dat werknemers kunnen intekenen op een vrij aanvullend pensioen met bijdragen die de werkgever inhoudt op het loon.

De Becker HR Services is een HR dienstverlener, actief in de KMO-markt. Onze dienstverlening omvat HR Consulting / audit & interim management, HR legal & vakbondsonderhandelingen, recrutering & selectie.

Bedrijven hebben, door de complexe sociaal-juridische wetgeving, vaak geen weet dat zij op bepaalde domeinen acties ontbreken waardoor zij bepaalde risico’s lopen. De Becker HR Services biedt dan ook audit services om financiële risico’s in kaart te brengen en naar de toekomst toe uit te sluiten.

 

Nieuwsbrief 2

Het zomerakkoord van de regering -

nog even samenvatten aan het begin van de herfst

bottom of page